Menu

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

image
17. august 2017 - kl. 20:37
Mandag d. 28. august 2017 kl. 20.00

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i HEI Fodbold til afholdelse mandag d. 28. august 2017 kl. 20.00 i Skæring Hallens cafeteria.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  4. Eventuelt

 

Sportslig hilsen

Jette Petersen, Formand HEI Fodbold

 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Den ekstraordinære generalforsamling er foranlediget af bestyrelsens ønske om at gennemføre nogle justeringer i foreningens vedtægter. Dette er påkrævet i forbindelse med et ønske skifte af bankforbindelse. Forslaget motiveres yderligere på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Nuværende vedtægter

Forslag til nye vedtægter

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer (sportslig ansvarlig for børn/ungdom, senior og repræsentant for kunstgræsfonden) og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, sekretæren og 1 bestyrelses- medlem er på valg i ulige år, medens næstformanden og kassereren og 2

bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Repræsentant for kunstgræsfonden er valgt via kunstgræsfondens generalforsamling og er deraf født ind i HEI Fodbold bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1-3 medlemmer (sportslig ansvarlig for børn/ungdom, senior og repræsentant for kunstgræsselskabet – samme medlem kan varetage flere ansvarsområder) og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, sekretæren og 1 bestyrelses- medlem er på valg i ulige år, medens næstformanden og kassereren og evt. 1-2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Repræsentant for HEI Fodbold Kunstgræsbane ApS er valgt via kunstgræsfondens generalforsamling og er deraf født ind i HEI Fodbold bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden.

Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af 2 i forening, hvoraf den ene skal være formand.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.