Menu

Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for HEI Fodbold

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen HEI Fodbold er stiftet ¡ 1966 og har hjemsted i Aarhus kommune. Foreningen er tilsluttet DBU i under Danmark ldræts-Forbund (DlF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 4 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4 lndmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

Indmeldelsesblanketten findes elektronisk på klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren via udmeldelsesblanket som findes elektronisk på klubbens hjemmeside. Udmeldelse skal ske senest 1. august for udmeldelse inden efterårs-sæsonens start eller 1. februar for udmeldelse inden forårssæsonens start. Er udmeldelse ikke sket inden disse datoer vil man være kontingent pligtig for den kommende sæson.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlems-forpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved skriftlig indkaldelse på klubbens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag,

fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand (i ulige år)

Valg af næstformand (i lige år)

Valg af kasserer (i lige år)

Valg af sekretær (i ulige år)

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Sportslig ansvarlig - børn (drenge og piger) (på valg i lige år)

Sportslig ansvarlig - ungdom (drenge og piger) (på valg i lige år)

Sportslig ansvarlig - senior (herre og damer) (på valg i ulige år)

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens oplysning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet

godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1-3 medlemmer (sportslig ansvarlig for børn/ungdom, senior og repræsentant for kunstgræsselskabet – samme medlem kan varetage flere ansvarsområder) og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens næstformanden og kassereren og evt. 1-2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Repræsentant for HEI Fodbold Kunstgræsbane ApS er valgt via kunstgræsfondens generalforsamling og er deraf født ind i HEI Fodbold bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af 2 i forening, hvoraf den ene skal være formand.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst to tred¡edele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvel-gørende formå|, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Luk